Header Ads

Νέα τροπολογία για τις μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στα ΚΕΠ

photo: Eurokinissi

Τροπολογία που καθορίζει ορισμένα κριτήρια για τις επικείμενες προσλήψεις μέσα ΑΣΕΠ στα ΚΕΠ κατέθεσε στην Βουλή η υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Ξενογιαννακοπούλου

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στην βουλή και αφορά μεταξύ άλλων τις επικείμενες νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ μόνιμων στα ΚΕΠ των δήμων της χώρας, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

1. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο σύστασης, με κ.υ.α., θέσεων μόνιμου προσωπικού στους ο.τ.α α' βαθμού, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), για τις ανάγκες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Συγκεκριμένα:

α. Για τις εν λόγω θέσεις, πέραν των προβλεπομένων στο π.δ.50/2001 προσόντων, μπορεί να απαιτείται η πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.).

β. Οι κατά τα ανωτέρω προσλήψεις προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. διενεργούνται με σειρά προτεραιότητας (άρθρου 18 του ν.2190/1994) και κατά την ειδικά οριζόμενη διαδικασία (σύνταξη ενιαίου πίνακα για τους υποψηφίους με εμπειρία και τους υποψηφίους χωρίς εμπειρία, κατάταξη όλων των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια, θέσπιση ειδικής μοριοδότησης της εμπειρίας και τρόπος απόδειξης αυτής κ.λπ.).

γ. Καθορίζονται ο υποχρεωτικός χρόνος παραμονής στη θέση πρόσληψης [πέντε (5) έτη από το διορισμό] καθώς και η εφαρμοζόμενη νομοθεσία για μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού κατά το διάστημα αυτό.

δ. Παράλληλα, καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.3200/2003, οι οποίες ομοΰος προβλέπουν τη σύσταση θέσεων προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ

Ορίζεται ότι, υπάλληλοι των οποίοον η αίτηση μετάταξης/μεταφοράς σε ΚΕΠ δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 4 του ν.4325/2015 (επαναφορά προσωπικού σε προσωποπαγείς θέσεις ή μετάταξη/μεταφορά αυτού) δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, λόγω μη λειτουργίας της υπηρεσίας υποδοχής, δύνανται με αίτησή τους να μεταταχθούν/μεταφερθούν σε άλλο εν λειτουργία ΚΕΠ ή άλλη υπηρεσία του ιδίου ή άλλου Δήμου ή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι εν λόγω μετατάξεις / μεταφορές προσωπικού διενεργούνται με κ.υ.α. σε κενή ή συνιστώμενη θέση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4440/2016 και ορίζεται ότι, ειδικά για τους υπαλλήλους που μετατάσσονται σε υπηρεσίες Μικρών Ορεινών Δήμων και Μικρών Νησιωτικών Δήμων, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία υποδοχής ανέρχεται σε τρία (3) έτη.

Σύμφωνα με την τροπολογία με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου αποσαφηνίζεται το εφαρμοστέο πλαίσιο για τη διενέργεια των προσλήψεων που αφορούν στον κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) που στελεχώνει τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ενισχύεται η προσβασιμότητα και η εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής, σε εφαρμογή της συνταγματικής πρόβλεψης του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος.

Συγκεκριμένα, με την παρ. 1 προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου φορέα, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη γεωγραφική θέση και το μόνιμο πληθυσμό του οικείου Ο.Τ.Α. α' βαθμού, συστήνονται θέσεις μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κλάδου Δ.Υ.Π. για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ στους Ο.Τ.Α. α" βαθμού. Για τα προσόντα των θέσεων του παρόντος εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α' 39). Επιπλέον, για την εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής, ως απαραίτητο προσόν για συγκεκριμένες θέσεις που συνιστώνται με την εν λόγω κοινή απόφαση, επιτρέπεται να ορίζεται η πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille καθώς και η πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.).

Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου, ορίζεται ότι για τις προσλήψεις των υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α' 28). Ειδικά για τις διαδικασίες πρόσληψης του παρόντος και κατ' εξαίρεση της ανωτέρω ρύθμισης, προβλέπεται η σύνταξη ενός ενιαίου πίνακα για τους υποψηφίους με εμπειρία και τους υποψηφίους χωρίς εμπειρία. Λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΚΕΠ για το κοινωνικό σύνολο, ιδίως σε όρους έγκαιρης εξυπηρέτησης των πολιτών, καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, καθώς και εν όψει της ψηφιακής αναβάθμισής των ΚΕΠ, προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση της εμπειρίας που έχει διανυθεί σε ΚΕΠ σε καθήκοντα αντίστοιχα του κλάδου Δ.Υ.Π.. Με την παρ. 3 αποσαφηνίζεται ότι για την απόδειξη της ειδικής εμπειρίας σε ΚΕΠ απαιτείται αντίγραφο της οικείας σύμβασης από την οποία πρέπει υποχρεωτικά να προκύπτει ότι η απασχόληση πραγματοποιήθηκε σε ΚΕΠ, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. α' βαθμού, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης.

Επιπλέον, με την παρ. 4 προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της επάρκειας στελέχωσης των ΚΕΠ., όπως η συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής σε νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή. Περαιτέρω, ορίζεται ότι για την εφαρμογή του περιορισμού της πενταετίας σε υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. που έχουν προσληφθεί σε θέση για την οποία απαιτείται ως προσόν η πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille ή η πιστοποιημένη γνώση της Ε.Ν.Γ., οι μετατάξεις που επιτρέπονται κατά το χρονικό διάστημα αυτό διενεργούνται αποκλειστικά σε θέσεις του κλάδου Δ.Υ.Π. για τις οποίες προβλέπεται το οικείο απαραίτητο προσόν, εκτός αν πρόκειται για μετατάξεις υπαλλήλων των ΚΕΠ οι οποίοι πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήματα ή έχουν αναπηρία 67% και άνω.

Αντωνόπουλος Γιώργος
Από το Blogger.