Header Ads

Προσλήψεις στον Δήμο Αγίου Δημητρίου

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Προσλήψεις στον Δήμο Αγίου Δημητρίου

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων 4 μηνών, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών - πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο.

Οι ειδικότητες αφορούν: ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ(10 άτομα), ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΟΥ (5 άτομα).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 102,103.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Oι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας,

2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για τους υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια),

3. Άδεια παραμονής σε ισχύ για τους υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια,

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου δηλώνουν ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ειδικοτήτων ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ και ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ. [3]

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου δηλώνουν ότι: α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί γ) δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 , ο υποψήφιος δηλώνει ότι εξαιρείται από το κώλυμα επειδή έχει εκτίσει την ποινή του ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή επειδή έχει απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που υπολογίζεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία οι υποψήφιοι πρόκειται να προσληφθούν και προς τα πίσω, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη) .

Υποβολή αιτήσεων

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Πατσουράκη Σταυρούλας (τηλ. Επικοινωνίας:2132007756-752). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 04-06-2019 έως και 10-06-2019.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Δείτε όλες τις θέσεις εργασίας

Γεωργία Μισεμικέ
Από το Blogger.