Header Ads


ΓΛΙΤΩΣΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100€ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

Συγκρίνετε τις τιμές ΟΛΩΝ των παρόχων ρεύματος και βρείτε το καλύτερο!
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ!

Αιτήσεις για 142 προσλήψεις στο ΕΛΓΟ - Δήμητρα

Αιτήσεις για 142 προσλήψεις στο ΕΛΓΟ - Δήμητρα

Θέσεις εργασίας στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο οργανισμός θα προσλάβει συνολικά 142, Γεωπόνους, Κτηνίατρους, Δασολόγους, Γεωλόγους και Ιχθυολόγους, μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, εγγεγραμμένους στο Μητρώο απασχόλησης Γεωτεχνικών (Π.Δ. 344/2000.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο: http://katartisi2019.elgo.gr από 08/10/2019 έως και 22/10/2019.

Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω ηλεκτρονικού συστήματος προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της πρόσκλησης, στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επομένη εργάσιμη ημέρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν πρόταση για ένα συγκεκριμένο κωδικό θέσης για την κάλυψη των αναγκών σε μία (1) Περιφερειακή Ενότητα.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν όλες οι ανάγκες στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες, οι υποψήφιοι θα κληθούν με βάση τη σειρά κατάταξής (μοριοδότηση) τους να δηλώσουν εάν επιθυμούν να αναλάβουν το έργο στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας στις οποίες δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Η πρόταση υποψηφιότητας που υποβάλλεται επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, τη γνησιότητα και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή, μπορεί να σελίδα 9 ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών ( άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 ).

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, η αίτηση απορρίπτεται συνολικά και επισύρονται οι προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Σε περίπτωση όπου έχει πραγματοποιηθεί επιλογή υποψηφίου και στην πορεία διαπιστωθεί ανακριβής ή ψευδής δήλωση στοιχείων, ο υποψήφιος αποκλείεται και η επιλογή ανακαλείται, όπως επίσης και η αποζημίωσή του.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων προσόντων και των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται - απαραιτήτως και με ποινή αποκλεισμού πλην των σημείων 2 και 8 - να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υπογεγραμμένη.

2. Συνοπτικό Βιογραφικό σημείωμα: Το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτό.

3. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας: Ελλείψει ταυτότητας, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλλει φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου ( δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ).

4. Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών: Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, για την ισοτιμία του τίτλου, απαιτείται ταυτόχρονα και πιστοποιητικό αναγνώρισης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. - πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

5. Βεβαίωση εργοδότη για μισθωτούς όπου θα αναγράφεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης ή για τους ελεύθερους επαγγελματίες βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή εκτύπωση από το taxis των στοιχείων μητρώου της επιχείρησης που να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει παύση.

6 Βεβαίωση ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης (δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων), για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτα ανεργίας.

7 Αντίγραφο βεβαίωσης άσκησης Γεωτεχνικού επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος (Γεωτεχνικού Αντίστοιχης Ειδικότητας) σε ισχύ.

8 Εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο προγραμμάτων (κατάρτισης, εκπαιδευτικά, ερευνητικά, αναπτυξιακά). Αποδεικνύεται με : α) βεβαιώσεις εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια, το είδος της εμπειρίας ή αντίγραφα συμβάσεων ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών μίας τουλάχιστον ανά έτος και σελίδα 10 β) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα απ΄ όπου θα προκύπτει το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο.

Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για απασχόληση η οποία έχει παρασχεθεί σε δημόσιο φορέα ή φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

9 Υπεύθυνη Δήλωση : κατά το άρθρο 8 , παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι : α) τα αντίγραφα που επισυνάπτονται αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, β) ο υποψήφιος έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότατα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλεγεί, γ) σε πιθανή επιλογή του δεν συντρέχουν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 και 4 του άρθρου 5, καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ΠΔ 164/2004 1 , και δ)έχει ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 23076/20.05.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συναινεί στην επεξεργασία τους.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Γεωργία Μισεμικέ
Από το Blogger.