Header Ads

Μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο λιμενικό για απόφοιτους ΑΕΙ

intime

Διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) οκτώ (8) Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) ειδικότητας Νομικού με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.

Διαγωνισμός για απευθείας κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ειδικότητας Νομικού έτους 2022, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.

Όσοι έχουν τα προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού, υποβάλουν αίτηση μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη αλληλογραφία, τις ημερομηνίες από 28/11/2022, ημέρα Δευτέρα, έως και 19/12/2022, ημέρα Δευτέρα, στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμού, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510 Το εμπρόθεσμο της υποβολής διαπιστώνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού).

Η Αίτηση, η οποία θα πρέπει να έχει θεωρηθεί αρμοδίως για το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2. Η Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης αποτελείται από Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., που προτείνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Έργο της εν λόγω Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι: 4652 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 73/16.11.2022 α. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ακρίβειας, της πληρότητας, της σύνταξης και της εμπρόθεσμης υποβολής όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υποβάλλονται από τους υποψηφίους.

β. Η μοριοδότηση των υποψηφίων των οποίων διαπιστώθηκε ότι οι αιτήσεις τους και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά, πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης.

γ. Η καταμέτρηση και καταγραφή του συνόλου των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε φωτοαντίγραφο στο πλαίσιο του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.2690/1999, όπως ισχύει. δ. η σύνταξη, μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, Πρακτικού στο οποίο επισυνάπτονται:

(1) Προσωρινός Πίνακας Απορριφθέντων υποψηφίων, δηλαδή υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και (2) Προσωρινός Πίνακας Συμμετεχόντων υποψηφίων, δηλαδή υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης, στον οποίο αναγράφονται και ο αριθμός μορίων εκάστου υποψηφίου αναλυτικά και συνολικά (όπως αυτά προκύπτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο Κεφάλαιο). Οι Πίνακες αυτοί υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλονται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Ακολούθως, τοιχοκολλούνται στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη - Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς) και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr).

Επισημαίνεται ότι, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων και με βάση την αρχή της αναλογικότητας, στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr ) οι απορριφθέντες υποψήφιοι θα εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, ο οποίος αριθμός θα τους έχει προηγουμένως γνωστοποιη θεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ( e-mail), που θα πρέπει να έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της εν λόγω αίτησής τους. 3. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr).

Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) όσο και στη σχετική ανακοίνωση στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη - Πύλες Ε1 - Ε2, Πειραιάς).

Η άσκηση ένστασης επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξης ή παράλειψης.

Στην ένσταση επισυνάπτεται και το προβλεπόμενο σύμφωνα με το Α.Σ.Ε.Π. παράβολο, άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ο ενδιαφερόμενος προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) στη διαδικτυακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), επιλέγοντας στο πεδίο Φορέας Δημοσίου : «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π.».

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται ο ενιστάμενος από το Α.Σ.Ε.Π. είτε, με δική του ευθύνη, από το Αρχηγείο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Η Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης προβαίνει, αν απαιτείται στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. και, στη συνέχεια, συντάσσει Πρακτικό και καταρτίζει και επισυνάπτει σε αυτό τους Οριστικούς Πίνακες Απορριφθέντων και Συμμετεχόντων, οι οποίοι υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλονται στον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. προς θεώρηση.

Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη - Πύλες Ε1 - Ε2, Πειραιάς). 

Δικαιολογητικά και αιτήσεις που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους εκπρόθεσμα, ήτοι φέρουν ημερομηνία ταχυδρομείου μεταγενέστερη της 19-12-2022, δεν λαμβάνονται υπόψη. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εμπρόθεσμα αποκλείει τον υποψήφιο από τη συμμετοχή του στις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισμού. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να προσκομισθούν από υποψήφιο δικαιολογητικά συμπληρωματικώς και μέσα σε εύλογη (σύντομη) προθεσμία, εφόσον τούτο απαιτηθεί κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, για την απόδειξη/επιβεβαίωση προσόντος η ύπαρξη του οποίου όμως κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (19-12-2022) ήδη συνάγεται, σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών, παραποιημένων ή πλαστών δικαιολογητικών επιφέρει και ποινικές συνέπειες στον υποψήφιο. 

#ΑΣΕΠ #ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ #ΛΙΜΕΝΙΚΟ #ΘΕΣΕΙΣ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ #ΕΡΓΑΣΙΑ
Η συνέχεια εδώ
Από το Blogger.