Header Ads

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για Διευθυντή Διαχείρισης στο ΑΠΕ

φωτογραφία: ΙΝΤΙΜΕ

Δημοσιεύτηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη για προσλήψεις με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) ετών για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Διαχείρισης της «ΑΠΕ - ΜΠΕ Α.Ε.

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Διαχείρισης της ΑΠΕ - ΜΠΕ Α.Ε. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) ετών.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο της «ΑΠΕ ΜΠΕ ΑΕ» και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και εκεί θα περιγράφονται οι γενικοί όροι του διαγωνισμού, η θέση, τα προσόντα και η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένη την αίτηση που επισυνάπτεται στην ανωτέρω πρόσκληση, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών υπηρεσιών ταχυμεταφορών στη διεύθυνση της «ΑΠΕ - ΜΠΕ ΑΕ» (οδός Τσόχα 36 - Αθήνα 11521) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ανωτέρω δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο της «ΑΠΕ - ΜΠΕ ΑΕ» και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συνυποβάλλουν: α) Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους.

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών (πτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν μαζί με τους τίτλους τους, απλό αντίγραφο της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιμία, ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων, ή Πιστοποιητικό αναγνώρισής τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) περί ισοτιμίας, ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών στη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων, επί ποινή απαραδέκτου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα - ιδιότητες και τίτλους σπουδών, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, εφόσον αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από: i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή

iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή

iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα π.δ. 40/1986 (Α΄14), 84/1986 (Α΄31), 97/1986 (Α΄35), 98/1986 (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) και την υπουργική απόφαση υπό στοιχεία Α4/5226/1987 (Β΄613).

β) Βιογραφικό Σημείωμα

γ) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους για τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

δ) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, δεν έχουν υπάρξει υπόδικοι με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ίδιας περίπτωσης, το οποίο αδίκημα έχει παραγραφεί, δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις, δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

ε) Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν επίσης υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

στ) Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων των αντίστοιχων τίτλων γλωσσομάθειας, συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική, εφόσον είναι ξενόγλωσσα. ζ) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

η) Έγγραφα που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους εμπειρία και τη θητεία τους σε τυχόν θέση ευθύνης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην πρόσκληση.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί υποχρεούται να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα - δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Η συνέχεια εδώ
Από το Blogger.