Header Ads

Επιμελητήριο: Ξεκίνησε η νέα ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει τα μέλη του ότι ξεκίνησε η νέα ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ

Με τη ρύθμιση «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» ρυθμίζονται οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 31/12/2012, με έκπτωση στα Τέλη Καθυστέρησης, ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης, ήτοι: έκπτωση 50% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 01/07/2013, έκπτωση 40% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2014, έκπτωση 35% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2015, έκπτωση 30% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2016 και έκπτωση 25% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2017, εφόσον, α) δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος ή β) έχουν υπαχθεί σε από ρυθμίσεις (ενεργές), αρκεί ο αριθμός των δόσεων που θα επιλεγεί να είναι μικρότερος ή ίσος των υπολειπόμενων δόσεων από προηγούμενης ρύθμισης .

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανελλιπής καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2013 και εφεξής.


Ειδικότερα ασφαλισμένοι που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2013 και μετά θα πρέπει να από καταβάλλουν πριν την ημερομηνία υπαγωγής από στη ρύθμιση.

Το δικαίωμα υπαγωγής στην ρύθμιση «Νέα Αρχή» ασκείται άπαξ με αίτηση που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε χρόνο, κατά τη διάρκεια ισχύος από ρύθμισης (30/6/2017), συνοδευόμενη από τα πιο κάτω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

1. Για κύρια οφειλή έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €)

- Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους

- Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9

- Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Οικονομικών (ΑΠΟ) ότι είναι φορολογικά ενήμερος από 1/1/13

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται:

α. Η αδυναμία εξόφλησης από συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ όλη τη διάρκεια από ρύθμισης

β. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή

2. Για κύρια οφειλή από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) € έως εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 ευρώ)

- Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους

- Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9

- Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Οικονομικών (ΑΠΟ) ότι είναι φορολογικά ενήμερος από 1/1/13

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται:

α. η αδυναμία εξόφλησης από συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ΄ όλη τη διάρκεια από ρύθμισης,

β. ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή,

γ. λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά του, τα χρηματικά διαθέσιμά του, την ακίνητη περιουσία του και το σύνολο των οφειλών του. Ειδικότερα :
•Κινητές αξίες•

•Ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής•

•Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
• Οικονομικά στοιχεία από επιχείρησης και κύκλο εργασιών
• Αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ) και το ύψος αυτών
• Οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα
• Απαιτήσεις από τρίτους
• Οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και από υπηρεσίες του δημοσίου ή από πάγιες υποχρεώσεις από τρίτους, εφόσον υφίστανται

3. Για κύρια οφειλή από εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 €) έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €).

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση 2 και επί πλέον:

- Βεβαίωση, που υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, περί από ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης από οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και τη βιωσιμότητα από ρύθμισης.

Η βεβαίωση-μελέτη βιωσιμότητας , πέραν από ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών, πιστοποιεί από από υποχρεώσεις του οφειλέτη από το κράτος και από τρίτους, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη ως από την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την υπαγωγή και τήρηση από ρύθμισης και την δυνατότητά του να εξυπηρετήσει ενδεχόμενους παράλληλους διακανονισμούς και οφειλές από το Δημόσιο ή τρίτους φορείς, την ρευστότητά του και τα προσδοκώμενα έσοδα.

Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος.

Η δαπάνη για την αμοιβή των εκτιμητών βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.

4. Για κύρια οφειλή άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €)

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται από προηγούμενες 2 και 3 περιπτώσεις και

- Σύσταση Εγγύησης για την διασφάλιση από οφειλής που μπορεί να είναι:
•προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα από ρύθμισης για το σύνολο από ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων ή
• Πλήρη διασφάλιση από οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελεύθερου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος από συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας – αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη – τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή ή
• Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου ή
• Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από από αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών.

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση εκτός από βεβαίωσης του ανεξάρτητου εκτιμητή και από σύστασης εγγύησης, που μπορούν να υποβληθούν ή αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος.Για την υποβολή αιτήσεων και πληροφοριών, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στα Περιφερειακά Τμήματα που υπάγονται.


ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Από το Blogger.