Header Ads

Αστυνομία: Προσλήψεις στην σχολή αστυφυλάκων

intime

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών για το έτος 2023-2024 στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων στο Ρέθυμνο.

Η Σχολή Αστυφυλάκων/Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου προκηρύσσει προς κάλυψη,  θέσεις διδακτικού προσωπικού (τακτικών – αναπληρωματικών – βοηθών) σε συγκεκριμένα μαθήματα της σχολής.

1. Οσοι/-ες επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις θα υποβάλλουν (εντός φακέλου με διάφανο εξώφυλλο) μέχρι την 13.00 ώρα της Δευτέρας 25-9-2023 τα ακόλουθα έντυπα – δικαιολογητικά στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, με βάση ότι αυτά θα είναι αριθμημένα με ενιαία αρίθμηση, από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα του τελευταίου δικαιολογητικού και καταγεγραμμένα σε Πίνακα Περιεχομένων, στον οποίο θα αναγράφεται ο/οι αριθμός/-οι σελίδας/-ων του καθενός. (α) Αίτηση επί του αντιστοίχου εντύπου της Σχολής, όπου υποχρεωτικά επικολλάται έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 4Χ3 εκ.

Η αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον υποψήφιο και εφόσον δεν την προσκομίζει αυτοπροσώπως, πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σχετικά με τις σπουδές, το διδακτικό και συγγραφικό έργο, καθώς και την προϋπηρεσία. (γ) Έντυπο ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων αιτούντων επί του αντίστοιχου εντύπου της Σχολής.

(δ) Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του/της αιτούντος/-σας. (ε) Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών. (στ) Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. 12 (ζ) Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους υποψήφιους/-ες Αξιωματικούς εν αποστρατεία (ε.α.), στο οποίο να εμφαίνεται ότι έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

Σε περίπτωση που δεν εμφαίνεται αυτό – ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία – να προσκομίσουν άλλο δικαιολογητικό που να βεβαιώνει αυτό. (η) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986, όπως ισχύει, κατά περίπτωση, στην οποία να δηλώνουν ότι:

Πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα, προσόντα και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (Κεφ. Α’ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α - 26/9-2-2007, όπως ισχύει.). 

Δεν κατέχουν δημόσια θέση ή στην περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, δήλωση για την κατηγορία, το βαθμό και το είδος της κατεχόμενης εκ μέρους τους θέσεως και ότι έχουν υπ’ όψιν τους περιορισμούς των Νόμων 1256/1982 και 1305/1982 (περί πολυθεσίας). Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. (για τους άρρενες υποψηφίους).

Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 3528/2007( ΦΕΚ Α 26/9-2-2007) όπως ισχύουν.) 

Έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Έχουν υγεία και αρτιμέλεια που επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και δεν πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.  Τα αναγραφόμενα στην αίτηση, στο έντυπο ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων και στο Βιογραφικό Σημείωμα των αιτούντων, είναι απολύτως ακριβή. 

Επιπρόσθετα τα εξής: α) Το διορισμένο διδακτικό προσωπικό (πλην της κατηγορίας των εν ενεργεία Αστυνομικών - Στρατιωτικών) οφείλει να συμπληρώνει μία υπεύθυνη δήλωση η οποία θα τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται, η ειδικότητα τους, ο κύριος φορέας απασχόλησης και ασφάλισής τους, π.χ (Ιατρός δημοσίου, αναπληρωτής καθηγητής διορισμένος σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. κ.λ.π.), καθώς και όλοι οι φορείς στους οποίους ενδεχομένως απασχολούνται, έστω και ως ωρομίσθιοι, ώστε να ενταχθούν στην ορθή κατηγορία διδασκόντων και προβλεπόμενο φορέα ασφάλισης.

Θα συμπληρώσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση μεταβολής της εργασιακής τους σχέσης με οποιονδήποτε φορέα, κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους, προκειμένου να εξεταστεί η τυχόν υπαγωγή τους σε άλλη κατηγορία αποζημίωσης.

β) Ειδικότερα απαιτείται στην υπεύθυνη δήλωση ανά κατηγορία διδασκόντων, να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία και να προσκομίζονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα: Δημόσιοι υπάλληλοι: Σε ποιο φορέα ανήκουν, η θέση που κατέχουν προσκομίζοντας σχετικά παραστατικά – έγγραφα, καθώς και ένα αναλυτικό σημείωμα αποδοχών, τα οποία να είναι του τρέχοντος έτους. Ιδιώτες: Εκτός από την κύρια ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α, στον οποίο είναι πλέον όλοι ασφαλισμένοι, να δηλώνουν αν είναι ασφαλισμένοι και στο Τ.Ε.Κ.Α. (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης).

Συνταξιούχοι:

Η ιδιότητα ή ο βαθμός αποστρατείας τους, προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες για περισσότερα του ενός μαθήματα: α. Θα υποβάλλουν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως παραπάνω για το μάθημα της πρώτης επιλογής τους. 13 β

Για καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα, για τα οποία επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, αρκεί να υποβάλλουν φάκελο με : 

Αίτηση και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε απλά φωτοαντίγραφα, χωρίς επικύρωση.

Απλό σημείωμα, στο οποίο δηλώνεται το μάθημα, για το οποίο έχουν υποβάλει τον πλήρη φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.

Όλα τα δικαιολογητικά, να προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 ,όπως ισχύει.  Οποιοδήποτε ξενόγλωσσο έγγραφο δικαιολογητικό θα συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2002 από 07-02-2002 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 2427/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει και του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (Κ.Δ. Διαδ. πρόσβαση σε έγγραφα), όπως ισχύει.

Η Σχολή Αστυφυλάκων / Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου έχει την υποχρέωση σύμφωνα με το Ν.4305/2014, όπως ισχύει, να πραγματοποιεί επαλήθευση της γνησιότητας των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών των υποψηφίων καθηγητών που διορίστηκαν.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι διορίστηκαν με βάση ψευδή και αναληθή δικαιολογητικά, θα ανακαλείται ο διορισμός τους και θα κινείται η διαδικασία για την ποινική τους δίωξη.

Αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα ή μη της υποβαλλόμενης αίτησης και των δικαιολογητικών, είναι ο/η ίδιος/-ια ο/η αιτών/-ουσα.

Επίσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της υποψήφιου/ας να δηλώσει άμεσα στο Τ.Δ.Α Ρεθύμνου οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στα δικαιολογητικά που κατέθεσε και λαμβάνονται υπόψη για τον διορισμό του/της. Επιπλέον οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι/-ες θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής, χωρίς καμία ειδοποίηση από την Υπηρεσία, στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, β) Όταν αυτά δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και, γ) Όταν δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα. 6. Η Σχολή Αστυφυλάκων / Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου διατηρεί το δικαίωμα: α. Να καλεί τους υποψήφιους/-ες όταν απαιτούνται διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. β. Να μην καλεί για διδασκαλία διορισμένο διδακτικό προσωπικό και της μη καλύψεως (μερικώς ή ολικώς) των απαιτουμένων θέσεων ή ωρών για κάποιο μάθημα σε περίπτωση που μεταβληθούν οι υπηρεσιακές - εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η προκήρυξη και οι αιτήσεις

#ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ #ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ #ΘΕΣΕΙΣ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ #ΕΡΓΑΣΙΑ #ΣΧΟΛΗ_ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Η συνέχεια εδώ
Από το Blogger.