Header Ads

Θέσεις εργασίας στον δήμο Καλλιθέας

pexels

Πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 16 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Γιάννης Γάλλος», που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών (στις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας πλησίον γηπέδου beach volley).

Οι προσλήψεις αφορούν 12 ειδικότητες καθηγητών φυσικής αγωγής.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘Γιάννης Γάλλος’», Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Τ.Θ. 78514, Τ.Κ. 17603, υπόψη κας: Αλεξάνδρας Ιωσηφίδου (τηλ.επικοινωνίας: 210-9598555, εσωτ.2 → 1) 106 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής με ειδικότητα αναψυχής κλειστών χώρων ή ευρωστία και υγεία ή αεροβική ή μαζικός λαϊκός αθλητισμός ή άθληση για όλους ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, με πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ σε επικυρωμένο αντίγραφο. 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής με ειδικότητα ειδική αγωγή ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, με πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ σε επικυρωμένο αντίγραφο. 

 Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν συνημμένα με την αίτηση τους, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση η οποία χορηγείται από την υπηρεσία μας.

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους) ή πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους), πρόσφατης έκδοσης (εντός δύο μηνών).

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών για τους οποίους προκύπτει μόνο αξιολογικός χαρακτηρισμός (άριστα, λίαν καλώς, καλώς) ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αναλυτικό βαθμό με δύο δεκαδικά ψηφία. Σε διαφορετική περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας. 5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της κύριας ή δευτερεύουσας ειδικότητας.

6. Βεβαίωση εμπειρίας σε προγράμματα μαζικής άθλησης, η οποία αποδεικνύεται είτε: α) Με την προσκόμιση βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, η οποία θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου, β) Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021, που έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή με τετράμηνη σύβαση για την πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών και έως τριών μηνών για τις δημοτικές κατασκηνώσεις, καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του.

Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση απαιτείται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται κώλυμα πρόσληψης λόγω υπέρβασης της οκτάμηνης απασχόλησης. ΠΡΟΣΟΧΗ:

α) Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο

7. β) Σε περίπτωση πρόσληψης υποψηφίου, ο οποίος δεν έχει υποβάλει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αλλά από τον έλεγχο των συνυποβληθέντων με την αίτησή του δικαιολογητικών (π.χ. βεβαίωση προϋπηρεσίας) προκύπτει ότι έχει κώλυμα πρόσληψης λόγω υπέρβασης της οκτάμηνης απασχόλησης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται, εφόσον στον πίνακα κατάταξης εμπεριέχονται υποψήφιοι που στερούνται του ως άνω κωλύματος.

8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 22 του ΠΔ 611/1977 έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Επίσης ότι α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα, σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά, από την ανάρτηση της παρούσας.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

#ΘΕΣΕΙΣ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ #ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ #ΔΗΜΟΣΙΟ #ΕΡΓΑΣΙΑ #ΔΗΜΟΙ
Η συνέχεια εδώ
Από το Blogger.