Header Ads

ΔΕΗ: Νέα δεδομένα για τις προσλήψεις, σε ρόλο κομπάρσου το ΑΣΕΠ

photo: Eurokinissi

Την κατάργηση της μονιμότητας για τις νέες προσλήψεις που θα γίνουν από την ψήφιση του καθώς και πλήρη «ιδιωτικοποίηση» του εργασιακού καθεστώτος, προβλέπει το νομοσχέδιο για την ΔΕΗ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, νέα δεδομένα δημιουργούνται και για νέες προσλήψεις αφού το ΑΣΕΠ θα ελέγχει απλά του πίνακες των αποτελεσμάτων που θα του στέλνει ειδική επιτροπή. Ήδη οι συνδικαλιστές της Δημόσιας Επιχείρησης σηκώνουν «τα λάβαρα του πολέμου» και προαναγγέλλουν ολομέτωπη σύγκρουση

Με βάση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα και κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού θα απασχολούνται οι νεοπροσλαμβανόμενοι στη ΔΕΗ, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Το ΑΣΕΠ κρατάει έναν ρόλο που μόνο κομπάρσου μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού η εξέταση των αιτήσεων θα γίνεται από επιτροπή της ΔΕΗ ενώ ο πίνακας των επιτυχόντων θα αποστέλλεται απλά για έλεγχο στην Ανεξάρτητη Αρχή.

Με το νομοσχέδιο, όπως επεσήμανε πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, καταργείται η μονιμότητα για όσους θα προσληφθούν στο εξής στην επιχείρηση ενώ δεν θίγονται οι νυν εργαζόμενοι. Για τους νυν εργαζόμενους όμως προβλέπεται η μεταφορά τους στο Δημόσιο αφού όπως ορίζει το νομοσχέδιο το προσωπικό της ΔΕΗ δύναται να μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε ΔΕΚΟ, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά το χρόνο διενέργειας της μεταφοράς, μετά από σχετική Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. Μέχρι στιγμής προβλεπόταν η δυνατότητα μετακίνησης εργαζομένων μόνο μεταξύ των εταιρειών του ομίλου ΔΕΗ.

Τι αλλάζει όμως αναλυτικά για τις προσλήψεις στην ΔΕΗ στις συμβάσεις αορίστου χρόνου αλλά και στις ορισμένου χρόνου, που κάθε χρόνο δεν είναι και λίγες αφού δεν μπορούν πλέον, μετά από τόσα χρόνια πάγωμα των προσλήψεων, να καλύψουν τις ανάγκες της επιχείρησης.

Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου

δεη

Οι προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τη ΔΕΗ ΑΕ και δημοσιεύεται σε κάθε περίπτωση στην ιστοσελίδα της, με την οποία καθορίζονται:

- Ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί.
- Τα απαιτούμενα κατά κατηγορία/ειδικότητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
- Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους.
- Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους.
- Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους.
- Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων και σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας.
- Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ. Η Επιτροπή που έχει την ευθύνη της κατάρτισης των πινάκων εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο ΑΣΕΠ για έλεγχο εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή του. Το ΑΣΕΠ, αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων, σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στη ΔΕΗ Α.Ε. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, τεκμαίρεται η έγκριση από το ΑΣΕΠ του οριστικού πίνακα προσληπτέων.

Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που καταρτίζονται διέπονται από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα και από τις διατάξεις της προκήρυξης, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή από οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή συμφωνία, ρύθμιση ή συνήθεια, ιδίως ως προς τις αποδοχές των νεοπροσλαμβανομένων, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές παροχές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία των απολύσεων. Ειδικότερα, συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαμβανομένων που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου

δεη

Οι προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της ΔΕΗ Α.Ε. γίνεται για κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχιακών αναγκών με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες.

Στη ΔΕΗ Α.Ε. παύει να ισχύει και να εφαρμόζεται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί προσλήψεων προσωπικού, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Μπέσκος Σωτήρης
Από το Blogger.